Home

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนมัธยมป่ากลางเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ระดับตำบลในอดีตได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นสาขาโรงเรียนปัวเมื่อ ปีการศึกษา๒๕๓๗โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านต่างๆของตำบลป่า กลางจัดสร้างอาคารชั่วคราวขนาด๓ห้องเรียน๑หลังมีนักเรียน ๑๒๕คนจัดเป็น๓ห้องเรียนและโรงเรียนปัวได้จัดครูมาทำการสอนโดยมีนายสนองก้อนสมบัติเป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา
          ในปีการศึกษา๒๕๓๘กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่๑พฤษภาคม๒๕๓๘ใช้ชื่อประกาศจัดตั้งว่า “โรงเรียนมัธยมป่ากลาง”เปิด ทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ระดับชั้นละ ๓ห้องเรียนโดยสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดน่านมีคำสั่งแต่งตั้งนายชูพงษ์เหมพิสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนปัวในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาอีกตำแหน่งหนึ่ง
วันที่๒๔พฤษภาคม๒๕๓๘กรมสามัญศึกษามีคำสั่ง แต่งตั้งนายสนองก้อนสมบัติอาจารย์๒ระดับ๖โรงเรียนปัวปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาและดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในวันที่๒ตุลาคม๒๕๓๘
          ในปีการศึกษา๒๕๔๐ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอาจารย์ใหญ่ในวันที่๒๓มิถุนายน๒๕๔๐
          ในปีการศึกษา ๒๕๔๓ ได้ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในวันที่ ๒๘เมษายน ๒๕๔๓
          ในปีการศึกษา๒๕๔๖กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร ราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๖ให้ยุบหน่วยงานกรมสามัญศึกษา(สศ.) และสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขึ้นแทนโดยกระจายอำนาจให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ควบคุมดูแลโรงเรียนในสังกัด  โรงเรียนมัธยมป่ากลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต๒และในปีการ ศึกษา ๒๕๕๓มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน จัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

 

 

 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

การดำเนินงานกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Best Practice

Best Practice H1 

กิจกรรมหัตถศิลป์ลายผ้า สืบสานภูมิปัญญาชนเผ่า โรงเรียนมัธมป่ากลาง สพม.37

Best Practice H3 

กิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 Best Practice H4

กิจกรรม “ไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ ก้าวไกลสู่อาเซียน” โรงเรียนมัธมป่ากลาง สพม.37

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา เอกลักษณ์ คำขวัญ

วิสัยทัศน์ (Vision)

    “มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายในปี 2563”

  “To develop learners quality the World-Class Standard by using the principles of the philosophy of Sufficiency Economy within the year 2020”

 

พันธกิจ (Mission)

1.ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสู่สากล  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ

2.พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย มีทักษะในการทำงานและมีทักษะชีวิต โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริงในวิถีชีวิต

3.จัดการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานด้วยหลักสูตรที่ตอบสนองให้เด็กในวัยเรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และเสมอภาค ลดอัตราการออกกลางคัน

4.ยกระดับคุณภาพครู ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีสมรรถนะสูงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ปรัชญาของโรงเรียน

การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

เป็นหนึ่งเดียวบนวิถีพหุวัฒนธรรม

World Citizen Unity within Multi Culture Way

 

คำขวัญของโรงเรียน

ศิษย์มัธยมป่ากลาง รักษ์สถาบัน ยึดมั่นสามัคคี  มีคารวะและปัญญาธรรม

 

 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

CCI260916_00013.png

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday28
mod_vvisit_counterYesterday94
mod_vvisit_counterThis week273
mod_vvisit_counterLast week464
mod_vvisit_counterThis month1653
mod_vvisit_counterLast month1744
mod_vvisit_counterAll days38417

Online Now: 3
Your IP: 35.173.57.84
,
Today: กุมภาพันธ์ 26, 2020

QR CODE เว็บไซต์โรงเรียน

qr code mtpk.PNG