กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 

นางปิยพร  มิ่งเมือง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

       

นางภูริตา  ใบยา

ครูชำนาญการ

 

 

นางสาวรวงรัตน์ วัฒนเสาวลักษณ์

ครู