กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 
นางสาวภิญญลักษณ์  เชื้อจันทร์ยอด
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

 

นางราวัลย์  ฑีฆาวงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวจิราภรณ์ คีรีสันติกุล
ครูชำนาญการนางพัทธ์ธีรา  อายุพัฒน์
ครูชำนาญการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิง วราภรณ์  คงไว
ครู ค.ศ.1

 
MR. Sina  Sobhanian
ครูชาวต่างชาติ (ชาวอิหร่าน)