ข่าวสารใต้ร่มโพธิ์

   


 

วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมที่มีความรู้และความบันเทิงทั้งครูและนักเรียน  คลิกดูภาพ

 (อัพเดท 24/07/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน

 

 

วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 61 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ ENGLISH CAMP 2018 โดยคณะนักศึกษา คณะโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คลิกดูภาพ

 (อัพเดท 2/07/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน

 

 

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พร้อมกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน  คลิกดูภาพ

 (อัพเดท 26/06/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน

 

 

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ได้จัดกิจกรรม "ค่ายวัยรุ่น วัยไส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง เลี่ยงอย่างไรไม่ให้เสพ" ณ ห้องประชุมพวงชมพู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โดยได้รับสนันสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางและสถานีตำรวจภูธรปัว  คลิกดูภาพ 

 (อัพเดท 23/06/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 


 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ในปีการศึกษา 2561  คลิกดูภาพ

 (อัพเดท 15/06/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน

 

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น  คลิกดูภาพ

 (อัพเดท 2/06/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน

 

 

วันที่ 26 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องวัน วิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2561  คลิกดูภาพ

 

 

 

 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้เข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิด งานประจำปีของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยได้รับความชื่นชมจากผู้คนที่ร่วมงาน  คลิกดูภาพ

 

 

 

วันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมป่่ากลางได้จัดกิจกรรมปฐมนิทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 1/2561 ณโรงเรียนมัธยมป่ากลาง  คลิกดูภาพ

 

 

   

 

 

     
 

ประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี พ.ศ. 2561 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 18 - 23 ธันวาคม 2560 

คลิกดูกิจกรรม   

 
   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย เนื่องในวัน "วชิราวุธ" ประจำปี 2560     คลิกดูกิจกรรม    
  วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฑามัธยมจังหวัดน่าน ณ สนามกีฬาจังหวัดน่าน คลิกดูกิจกรรม    
 

 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ สถิตย์ในดวงใจตราบนิจนิรันด์...นักเรียนทุกชาติพันธุ์ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์...

คลิกดูกิจกรรม  

 
 

วันที่ 20 กันยายน 2560 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

คลิกดูกิจกรรม  

 

วันที่ 19 กันยายน 2560 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้รับการประเมินห้องสมุดโรงเรียนส่งเสริมการอ่านจากท่านคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

คลิกดูกิจกรรม  

 

 

  

 

 

 
 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 คณะตรวจเยี่ยมและวิจัย ตามโครงการวิจัยการเรียน

การสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 จากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาตรวจเยียมกระบวนการเรียนการสอบ

แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL) 

คลิกดูกิจกรรม  

 
 

  วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โครงการด้วยรักและแบ่งปัน และร้อยเอกอดุลย์

อนุภาพบรรเจิด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

จำนวน 7 ทุน โดย โครงการด้วยรักและแบ่งปัน มอบ 5 ทุนการศึกษา ทุนละ

5000 บาท และ ร้อยเอกอดุลย์ อนุภาพบรรเจิด มอบ 2 ทุนการศึกษา ทุนละ

500 บาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

คลิกดูกิจกรรม  

 
 

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ได้จัดอบรม ขยายผล

การพัฒนาการสอนสร้างสรรค์ (CBL) กิจกรรมเสริมเพิ่มเวลารู้ตาม

โครงการวิจัยการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21

คลิกดูกิจกรรม  

 

 
 

   วันศุกร์ที่  7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง นำโดย

ผู้อำนวยการนิคม พลทิพย์ คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบบูา

และ แห่เทียนเข้าพรรษา

 คลิกดูกิจกรรม  

 
 

 วันเสาร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

อ. ปัว จ. น่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC และส่งเสริมการใช้ DLIT เพื่อนำไปสู่

การศึกษาในศตวรรษที่ 21" และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี, กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สหวิทยาเขตศิลาทอง ณ

ห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คลิกดูกิจกรรม 

 
 

 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

อ. ปัว จ. น่าน จัดค่ายนาฏศิลป์ ดนตรี เส้นสี ลายศิลป์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรมม

ท้องถิ่น ณ. โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อ. ปัว จ. น่าน โดยได้รับความสนับสนุน

งบประมาณ โดย องค์การบริการส่วนตำบลป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน

คลิกดูกิจกรรม

 
   

โรงเรียนมัธยมป่ากลางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจัดโครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน "ค่ายพุทธบุตร" ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่9- 11 มิถุนายน 2560 พระวิทยากร คือ พระอาจารย์กุมภีร์อาภากโร ภิกขุ

อุทยานธรรมอริยทรัพย์ อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี

คลิกดูรูปกิจกรรม 

 

 
     

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ผู้อำนวยการโรงเรียน

CCI260916_00013.jpg

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday34
mod_vvisit_counterYesterday37
mod_vvisit_counterThis week129
mod_vvisit_counterLast week333
mod_vvisit_counterThis month897
mod_vvisit_counterLast month1116
mod_vvisit_counterAll days11114

Online Now: 2
Your IP: 54.224.166.141
,
Today: กันยายน 24, 2018

QR CODE เว็บไซต์โรงเรียน

5.png