ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนมัธยมป่ากลางเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ระดับตำบลในอดีตได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นสาขาโรงเรียนปัวเมื่อ ปีการศึกษา๒๕๓๗โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านต่างๆของตำบลป่า กลางจัดสร้างอาคารชั่วคราวขนาด๓ห้องเรียน๑หลังมีนักเรียน ๑๒๕คนจัดเป็น๓ห้องเรียนและโรงเรียนปัวได้จัดครูมาทำการสอนโดยมีนายสนองก้อนสมบัติเป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา
          ในปีการศึกษา๒๕๓๘กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่๑พฤษภาคม๒๕๓๘ใช้ชื่อประกาศจัดตั้งว่า “โรงเรียนมัธยมป่ากลาง”เปิด ทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ระดับชั้นละ ๓ห้องเรียนโดยสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดน่านมีคำสั่งแต่งตั้งนายชูพงษ์เหมพิสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนปัวในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาอีกตำแหน่งหนึ่ง
วันที่๒๔พฤษภาคม๒๕๓๘กรมสามัญศึกษามีคำสั่ง แต่งตั้งนายสนองก้อนสมบัติอาจารย์๒ระดับ๖โรงเรียนปัวปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาและดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในวันที่๒ตุลาคม๒๕๓๘
          ในปีการศึกษา๒๕๔๐ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอาจารย์ใหญ่ในวันที่๒๓มิถุนายน๒๕๔๐
          ในปีการศึกษา ๒๕๔๓ ได้ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในวันที่ ๒๘เมษายน ๒๕๔๓
          ในปีการศึกษา๒๕๔๖กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร ราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๖ให้ยุบหน่วยงานกรมสามัญศึกษา(สศ.) และสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขึ้นแทนโดยกระจายอำนาจให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ควบคุมดูแลโรงเรียนในสังกัด  โรงเรียนมัธยมป่ากลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต๒และในปีการ ศึกษา ๒๕๕๓มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน จัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗