วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา เอกลักษณ์ คำขวัญ

วิสัยทัศน์ (Vision)

    “มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายในปี 2563”

  “To develop learners quality the World-Class Standard by using the principles of the philosophy of Sufficiency Economy within the year 2020”

 

พันธกิจ (Mission)

1.ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสู่สากล  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ

2.พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย มีทักษะในการทำงานและมีทักษะชีวิต โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริงในวิถีชีวิต

3.จัดการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานด้วยหลักสูตรที่ตอบสนองให้เด็กในวัยเรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และเสมอภาค ลดอัตราการออกกลางคัน

4.ยกระดับคุณภาพครู ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีสมรรถนะสูงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ปรัชญาของโรงเรียน

การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

เป็นหนึ่งเดียวบนวิถีพหุวัฒนธรรม

World Citizen Unity within Multi Culture Way

 

คำขวัญของโรงเรียน

ศิษย์มัธยมป่ากลาง รักษ์สถาบัน ยึดมั่นสามัคคี  มีคารวะและปัญญาธรรม