ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

  อัพเดทข้อมูล 10 ธ.ค. 2562

 นักเรียนแต่ละ ระดับชั้น

  ชาย

 หญิง 

  รวม   

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

   31 

  46 

   77

มัธยมศึกษาปีที่ 2                                           

  39

  45

   84

มัธยมศึกษาปีที่ 3                                               

   28 

  46

   74

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น                               

   98 

 137

 235

มัธยมศึกษาปีที่ 4                                            

   26

  41

   67

มัธยมศึกษาปีที่ 5

   29

  41

   78

มัธยมศึกษาปีที่ 6                                             

   41

  34

   75

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย                                

  96

124

  220

 รวม                                                       

194

261  

  455