โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ร่วมกับ โรงเรียนเมืองแงง ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน
มาเสริมสร้างจิตสำนึกเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และเยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาในชุมชนตำบลป่ากลาง

คลิกดูรูปภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mtpkSchool&set=a.2705597413076738