โรงเรียนดอกคำใต้ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์