มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ตัวแทนศิษย์เก่า โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาซึ่งจัดซื้อจากการระดมทรัพยากรจากศิษย์เก่าทุกรุ่น ในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองชั้นเรียน (classroom meeting) ณ ห้องประชุมพวงชมพู โดยมีผู้อำนวยการว่าที่ร้อยโท กฤษณะชัย ดีปินตา และรองผู้อำนวยการสุริยา พนะสัน เป็นผู้รับมอบ