สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านได้มานิเทศ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบรรเทาผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสื่อออนไลน์กระตุ้นการรับรู้สร้างความตระหนักจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ ขยายผลให้ครอบคลุมและยั่งยืน โดยมีผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยโท กฤษณะชัย ดีปินตา รองผู้อำนวยการสุริยา พนะสัน ครูพัชรินทร์ สุทธหลวง ครูเฮนรี่ ภัทรานุกิจ และตัวแทนนักเรียนให้การต้อนรับการนิเทศในครั้งนี้