ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน    มีความประสงค์รับสมัครสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑ พนักงานขับรถ                จำนวน  ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

๒ แม่บ้าน                         จำนวน  ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๘๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดการรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1RRNxPODRjVTzsHytc41Emps0KKARUHf5/view?usp=drive_link

ดาวโหลดใบสมัครพนักงานขับรถ https://drive.google.com/file/d/1co7zr_ZutpoeFAS5riwAQiPrXKm0iyqx/view?usp=drive_link

ดาวโหลดใบสมัครแม่บ้าน https://drive.google.com/file/d/11zQzrWMwoB32E6b01FjhHkJOsHbSDBlv/view?usp=drive_link