Uncategorized

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

เนื่องด้วยมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง มีการติดเชื้อไ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง Read More »