การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลการเผยเพร่ อ้างอิง
1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ที่เป็นปัจจุบัน
o แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับ
ภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก ่ ด้ำนบริหำรวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ
ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมป่กลาง
2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารสถานศึกษา
(2) รองผู้บริหารสถานศึกษา
o แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง
3 อำนาจหน้าที่ • แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายกำหนด
บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนมัธยมป่ากลาง
4 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย
(3) ตัวชี้วัด
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
แผนพัฒนาสถานศึกษา
5 ข้อมูลการติดต่อ  แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง
ข้อมูลการติดต่อ

เกี่ยวกับเรา

แผนที่โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือ การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
– พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
– พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
– พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
– พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7 ข่าวประชาสัมพันธ์  แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
8 Q&A • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง
ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
facebook

เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

Q&A สอบถามข้อมูล

9 Social Network  แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook,
Twitter, Instagram เป็นต้น
facebook

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ อ้างอิง
10  นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
 แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน  นโยบายคุ้มครองข้อมูล
11 แผนดำเนินงานและการใช้
งบประมาณประจำปี
• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
แผนดำเนินงานและการใช้
งบประมาณประจำปี
12 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและการใช้
งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/
กิจกรรม
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2566
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและการใช้
งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
13 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
14  คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
(2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
(3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
o จะต้องเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ 4 ด้าน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15  คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) บริการหรือภารกิจใด
(2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
(3) แผนผัง/แผนภูมิ
(4) ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ
(5) ผู้รับผิดชอบ
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17  รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
 แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ อ้างอิง
18 E–Service o แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอ
รับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน
E–Service
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้อง
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
o แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณที่
ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
23 นโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
o เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
นโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
24 การดำเนินการตาม
นโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2566
การดำเนินการตาม
นโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ อ้างอิง
25 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
o หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
26 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี
o แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง
การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะเป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2565
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี
27 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(4) ระยะเวลาดำเนินการ
 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
28  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดย
แยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็น
การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบแจ้งช่องทางร้องเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ อ้างอิง
29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
30  การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
o แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
o มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
31 ประกาศเจตนารมณ์
นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่
o เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
o มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน
ในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/
ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
o เป็นการประกาศสำหรับปีพ.ศ. 2566
ประกาศเจตนารมณ์
นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
32 การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
o แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือ
สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
o เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อ
ถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policyช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy
o แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
 รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policyการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ อ้างอิง
34 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี
o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี
35 การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
36 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณ*
(3) ช่วงเวลาดำเนินการo เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
37 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
 แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/
กิจกรรม
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2566
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
38 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
o แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
39  ประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
o แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
oแสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัต
 ประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
40 การขับเคลื่อนจริยธรรม o แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ
คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสน
เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน
ทางจริยธรรม
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/
ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การขับเคลื่อนจริยธรรม
41 การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
o แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวน
การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
o แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทาง
จริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหาร
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ อ้างอิง
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ
o มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
• แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
• มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
https://www.mtpk.ac.th/

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน