ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมปากลาง MATTAYOMPAKLANG SCHOOL

เลขที่ 64 หมู่ 1 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250436
รหัส Smis 8 หลัก :
  55022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  250436
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมป่ากลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MATTAYOMPAKLANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่  1  บ้านน้ำเปิน
ตำบล :
  ป่ากลาง
อำเภอ :
  ปัว
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55120
โทรศัพท์ :
  054-718499
โทรสาร :
  054-718498
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2537
อีเมล์ :
  mtpk@mtpk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่ากลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  180 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  3 กม.