เว็บไซต์กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  เข้าเว็บไซต์ https://sites.google.com/mtpk.ac.th/student-affairs/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0

————————————————————————————————————————–

กลุ่มงานดิจิทัลและเทคโนโลยี

รูปภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 https://drive.google.com/drive/folders/1cHMfxgXoNA2FGprInKTKzrYwE0gsqerS