จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นำโดยว่าที่ร้อยโท กฤษณะชัย ดีปินตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนรับทราบในการที่จะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมป่ากลาง