ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน    มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตรา

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

๑.๑ สาขาวิชาเอกศิลปะ                                                                    จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๒ สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์                                                        จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๓ สาขาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา ทางช่างไฟฟ้า                             จำนวน  ๑  อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1zDagJPoLrUnin7_tyIQiemJB4kXEgt2q/view?usp=drive_link

ดาวโหลดใบสมัคร ครูคอมพิวเตอร์ https://drive.google.com/file/d/1gSgFloiQXSbEvQ4TiM8czoVv6kARQU2V/view?usp=drive_link

ดาวโหลดใบสมัคร ครูศิลปะ https://drive.google.com/file/d/1oeKpJB4yLAP-zjZEoSy2WcIQ3QHoMu7l/view?usp=drive_link

ดาวโหลดใบสมัคร ครูสาขาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา ทางช่างไฟฟ้า https://drive.google.com/file/d/1OljKcmD7A_aEoOVXHNEOp1vC2egzwzmt/view?usp=drive_link