ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา https://drive.google.com/file/d/1dlv9aGzpreBnkd0VT9k392IT5nT-UrhP/view?usp=drive_link