ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

เนื่องด้วยมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันและการแพร่ระบาดในวงกว้าง โรงเรียนจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรคหนึ่ง (4) ของระเบียกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปิดและเปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 โรงเรียนมัธยม   ป่ากลาง จึงประกาศแนวปฏิบัติการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียน ดังนี้

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด