ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต ำแหน่ง แม่บ้าน

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1l3ympWDkRV3qZAuxihpYSlRJahG7MClM/view?usp=drive_link